REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PRENO.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA PRENO.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRENO.PL
 5. KONTAKT Z PRENO.PL
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESTAURACJI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW
 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRENO.PL
 8. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 11. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 12. PRAWA AUTORSKIE DO PRENO.PL I TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://preno.pl (dalej jako: „Preno.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Preno.pl to platforma internetowa, za pośrednictwem której udostępniamy możliwość wyszukiwania, przeglądania oraz oceniania restauracji oraz innych lokali gastronomicznych. Profile restauracji dostępne na stronach Preno.pl są dodawane i prowadzone bezpośrednio przez właścicieli lokali, którzy są niezależnymi podmiotami trzecimi w stosunku do administratora Serwisu Internetowego.

Informacje o restauracjach opublikowane na stronach Serwisu, w szczególności cenniki, ogłoszenia, katalogi i opisy produktów i usług, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego przez jego użytkowników, w szczególności zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora Preno.pl, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Zespół Preno.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka PRENO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976196; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20 000,00 zł, w całości opłacony; NIP: 6343010768, REGON: 522245654, adres poczty elektronicznej: kontakt@preno.pl (dalej jako: „Administrator”).
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany i tym samym wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów lub osób fizycznych, o których mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Niniejszy Regulamin nie jest skierowany do Restauracji współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z Preno.pl w zakresie korzystania z usług zamieszczania i prowadzenia Profilu Restauracji. Warunki współpracy między Restauracjami a Administratorem Preno.pl są przedmiotem odrębnego regulaminu udostępnianego na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. ADMINISTRATOR – spółka PRENO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976196; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20 000,00 zł, w całości opłacony; NIP: 6343010768, REGON: 522245654, adres poczty elektronicznej: kontakt@preno.pl.
  2. FORMULARZ REZERWACJI – interaktywny formularz pozwalający każdemu Użytkownikowi na złożenie Rezerwacji w odniesieniu do Restauracji, która udostępniła taką możliwość na swoim Profilu.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
  4. KONTO, KONTO UŻYTKOWNIKA – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są m. in. dane podane przez Użytkownika oraz informacje o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Konto pozwala także korzystać z pozostałych Usług Elektronicznych, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
  6. PROFIL RESTAURACJI, PROFIL – ogłoszenie Restauracji, mające postać wirtualnego, publicznego profilu opublikowanego na stronie Serwisu Internetowego i dostępnego dla wszystkich Użytkowników korzystających z Preno.pl. Profil zawiera w szczególności podstawowe dane Restauracji, jej nazwę, lokalizację, zakres świadczonych usług itp., a także otrzymane oceny i opinie oraz inne dodatkowe informacje podane przez Restaurację w ramach swojego Profilu.
  7. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – zespół funkcjonalności Serwisu pozwalających Użytkownikom na zdobywanie i wymianę zebranych punktów na określone korzyści oferowane dobrowolnie przez Restaurację, która zdecydowała się uruchomić swój Program Lojalnościowy w Preno.pl. Restauracje mogą samodzielnie ustalać własne warunki prowadzonego przez Programu Lojalnościowego.
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego skierowany do Użytkowników.
  9. RESTAURACJA – niezależny podmiot trzeci w stosunku do Administratora Preno.pl, który odpowiedzialny jest za zamieszczenie i prowadzenie Profilu Restauracji dostępnego w Serwisie Internetowym. Dane Restauracji wskazane są Użytkownikom każdorazowo w treści danego Profilu. Restauracją może być wyłącznie przedsiębiorca, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie świadczonych usług gastronomicznych.
  10. REZERWACJA – zgłoszenie przez Użytkownika chęci zarezerwowania stolika (usługi) Restauracji w terminie określonym za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja nie ma charakteru wiążącego, chyba że Restauracja ją zaakceptuje – w takim wypadku Restauracja wyraża gotowość wykonania usług w terminie wynikającym z Rezerwacji.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PRENO.PL – serwis internetowy prowadzony przez Administratora i dostępny pod adresem internetowym https://preno.pl.
  12. SYSTEM OCEN – interaktywny moduł umożliwiający dodawanie opinii i ocen o Restauracjach widocznych następnie pod Profilami Restauracji w Serwisie Internetowym.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  14. UŻYTKOWNIK – każdy, kto korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  16. WYSZUKIWARKA – dostępna dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Profili Restauracji opublikowanych w Serwisie Internetowym.

2) ROLA PRENO.PL

 1. Preno.pl jest internetową platformą ogłoszeniową, która pozwala Użytkownikom między innymi na wyszukiwanie, przeglądanie oraz ocenianie Profili Restauracji. Profile Restauracje są zamieszczane i prowadzone bezpośrednio przez ich prawnych właścicieli, którymi są niezależne podmioty trzecie w stosunku do Administratora Preno.pl.
 2. Rolą Preno.pl jest jedynie udostępnienie miejsca i narzędzi technicznych, które umożliwiają skojarzenie Restauracji zainteresowanych promocją swoich usług z Użytkownikami poszukującymi lokali gastronomicznych, które mogą odpowiadać ich potrzebom i oczekiwaniom.
 3. Wszelkie informacje o Restauracjach opublikowane na stronie Serwisu, w szczególności cenniki, ogłoszenia, katalogi i opisy produktów lub usług, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Administrator Preno.pl nie jest autorem jakichkolwiek ogłoszeń i innych informacji promocyjnych lub handlowych zamieszczanych przez Restauracje w Serwisie Internetowym, w szczególności w ramach Profilu Restauracji. Restauracje samodzielnie redagują swoje Profile i ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za ich treść. Celem zawarcia umowy dotyczącej produktów i usług Restauracji niezbędny jest każdorazowo bezpośredni kontakt z daną Restauracją i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony poza Serwisem Internetowym.
 4. Serwis Internetowy umożliwia także Użytkownikom składanie Rezerwacji w wybranych Restauracjach, z zastrzeżeniem, że Administrator Preno.pl nie pośredniczy nigdy w zawarciu ani wykonaniu umowy między danym Użytkownikiem a Restauracją. Jakiekolwiek umowy między Restauracjami i Użytkownikami są zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach i bez udziału Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator nie ma obowiązku ingerować w jakiekolwiek uzgodnienia między Użytkownikiem a Restauracją, w szczególności w zakresie kosztu, sposobu czy terminu wykonania usług. Restauracje i Użytkownicy mogą swobodnie uzgadniać tego typu warunki poza Serwisem, przy czym wszelkie ustalenia i komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Serwisu muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator Preno.pl informuje, że Restauracje mogą korzystać z Serwisu Internetowego wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanego przedsiębiorstwa. W razie zawarcia jakiejkolwiek umowy Restauracje odpowiedzialne są bezpośrednio przed Użytkownikami za przestrzeganie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta, w szczególności prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora Preno.pl, pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się także wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) lub podejmowania jakichkolwiek innych działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu Internetowego treści i dane. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
 3. Administrator, działając zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Preno.pl danych Użytkowników lub Restauracji (w tym danych zamieszczanych przez nie na Profilu Restauracji). Administrator przestrzega w tym zakresie art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, w szczególności poprzez usunięcie zamieszczonych przez Użytkownika lub Restaurację treści.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa zgodna z HTML5 oraz obsługująca Javascript i pliki Cookies.
 5. Administrator Preno.pl występuje w roli administratora danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie płatności, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Administratorem).

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRENO.PL

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 3. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość korzystania z następujących Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika,
  2. wyszukiwanie i przeglądanie Profili Restauracji za pomocą Wyszukiwarki,
  3. składanie Rezerwacji przez Formularz Rezerwacji,
  4. wystawianie ocen i opinii o Restauracjach za pomocą Systemu Ocen,
  5. zbieranie punktów w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Restaurację.
 4. Usługa Elektroniczna Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) uzupełnieniu formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Użytkownikiem i Administratorem Preno.pl. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika swojego adresu poczty elektronicznej i hasła.
 5. Konto pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności i zasobów Preno.pl, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika (np. dane wymagane do złożenia Rezerwacji w wybranej Restauracji) – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 7. Użytkownik bez wyraźnej zgody Administratora może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
 8. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora rezygnacji Użyktownika, chyba że Użytkownik zgłosi Administratorowi chęć wycofania rezygnacji z Konta najpóźniej przed upływem wskazanego terminu. Po upływie tego terminu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika z ważnych powodów, to jest na wypadek naruszania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, a w szczególności gdy: (1) działania danego Użytkownika naruszają bezprawnie renomę Administratora, Serwisu Internetowego lub współpracujących Restauracji; (2) Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub tematyką wynikającymi z niniejszego Regulaminu; (3) działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Administratora, Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników bądź Restauracji podczas korzystania przez nich z Serwisu; (4) Użytkownik dostarcza w Serwisie treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne aplikacje, strony internetowe, produkty i usługi konkurencyjne wobec Serwisu.
 10. Zawieszenie Konta polega na wyłączeniu możliwości logowania do Konta oraz korzystania z jakichkolwiek jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Administratora lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora. Administrator aktywuje Konto niezwłocznie po potwierdzeniu ustania przyczyny jego zawieszenia.
 11. Administrator przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Administrator może podjąć określoną decyzję o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Niezwłocznie po podjęciu decyzji Administrator przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia lub usunięcia Konta na przypisany do jego Konta adres e-mail. Administrator w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o zawieszeniu, a następnie dopiero o usunięciu Konta, jeżeli samo zawieszenie okaże się niewystarczające lub niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń.
 12. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Administrator ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta (usunąć Konto) z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika.
 13. Po usunięciu Konta w jakimkolwiek trybie nie jest możliwe dalsze logowanie na to Konto i korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów, a wszystkie dane przypisane do Konta zostają bezpowrotnie usunięte, z zastrzeżeniem pkt. 4.14 niżej.
 14. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez Administratora w pozostałych celach przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Preno.pl, tj. w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 15. Usługa Elektroniczna Wyszukiwarka – usługa pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać interesujące go Profile Restauracji. Skorzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest na stronie głównej Serwisu Internetowego, w szczególności poprzez wybór jednej z dostępnych kategorii Restauracji lub też podanie interesującej Użytkownika frazy i lokalizacji w odpowiednim polu wyszukiwania, a następnie kliknięcie pola „Szukaj”. Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie Profilu Restauracji odpowiadającego podanym kryteriom wyszukiwania. Użytkownik może skorzystać także z dodatkowych opcji sortowania i filtrowania wyników wyszukiwania. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
 16. Administrator może stosować na stronach Preno.pl plasowanie Profili Restauracji, co polega na przypisywaniu określonym Profilom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania niż pozostałym Profilom zamieszczonym w Serwisie. Administrator nie umożliwia Restauracjom odpłatnego wpływania na plasowanie Profili Restauracje. Poniżej Administrator wskazuje główne parametry determinujące plasowanie w Preno.pl:
  1. data dodania Profilu w Serwisie Internetowym (w kolejności od najstarszych do najnowszych) bądź inne kryterium zastosowane przez Użytkownika, który może korzystać w Wyszukiwarce z dobrowolnych opcji sortowania i filtrowania treści, wpływając tym samym samodzielnie na sposób plasowania Profili;
  2. umieszczenie Profilu we właściwej kategorii,
  3. jakość prezentacji Profilu, cechy wizualne oraz jego opis;
  4. dodanie zdjęć, w tym również liczba i wielkość dodanych zdjęć;
  5. zastosowanie w nazwie Restauracji (firmy) określeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  6. oferowanie w Restauracji udogodnień adekwatnych do zaznaczonych przez Użytkownika w Wyszukiwarce.
 17. Niezależnie od plasowania Profili Restauracji w wynikach wyszukiwania, Administrator wyświetla również najnowsze dodane Profile Restauracji na stronie głównej Serwisu Internetowego.
 18. Wskazane parametry determinujące plasowanie Profili mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownikowi znalezienie interesującej go Restauracji, a z drugiej strony zwiększyć Restauracjom szansę dotarcia ze swoimi usługami do docelowej grupy odbiorców.
 19. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji – usługa ta dostępna jest w odniesieniu do wybranych Restauracji, które zdecydowały się uruchomić opcję składania Rezerwacji na swoim Profilu. Złożenie Rezerwacji możliwe jest w takim wypadku poprzez skorzystanie z Formularza Rezerwacji dostępnego na stronie wybranego Profilu Restauracji w Serwisie Internetowym. Złożenie Rezerwacji wymaga posiadania Konta w Serwisie Internetowym.
 20. Korzystanie z Formularza Rezerwacji następuje po wybraniu interesującego terminu z kalendarza oraz kliknięcia pola „Zarezerwuj”. W Formularzu Rezerwacji należy podać następujące dane dotyczące składającego Rezerwację: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz treść wiadomości, a następnie kliknąć pole „Potwierdź” – z tą chwilą Rezerwacja zostaje przesłana do wybranej Restauracji, która może udzielić na nią odpowiedzi z poziomu swojego Konta. O zmianie statusu Rezerwacji jest informowany Użytkownika, który ją złożył, drogą poczty elektronicznej oraz komunikatem wyświetlanym w ramach jego Konta w Serwisie.
 21. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 22. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Profil Restauracji stanowi wyłącznie zaproszenie dla Użytkowników do składania Rezerwacji oraz skorzystania z usług Restauracji. Udostępnianie Profilu wraz z opcją Rezerwacji nie zobowiązuje Restauracji do akceptacji składanych Rezerwacji i zawierania umów ze wszystkimi zainteresowanymi Użytkownikami. Restauracja samodzielnie i dowolnie może decydować o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Rezerwacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku akceptacji Rezerwacji przez Restaurację, Restauracja wyraża gotowość wykonania usług w terminie wynikającym z przyjętej Rezerwacji oraz na podstawie ewentualnych dodatkowych uzgodnień między tą Restauracją a danym Użytkownikiem. Sama umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług jest w takim wypadku zawierana poza Serwisem i bez ingerencji oraz udziału Administratora Preno.pl.
 23. Użytkownicy i Restauracje odpowiadają bezpośrednio między sobą za wykonanie zobowiązań wynikających z dokonanej Rezerwacji. W razie przyjęcia Rezerwacji dalszy tok postępowania stron wynika z obowiązujących przepisów prawa – przede wszystkim Restauracja zobowiązuje się do obsłużenia Użytkownika w swoim lokalu w terminie objętym Rezerwacją, a Użytkownik obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi zgodnie z cennikiem Restauracji. Termin, miejsce i sposób wykonania Rezerwacji wynika każdorazowo z indywidualnych ustaleń stron.
 24. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom akceptacji ich Rezerwacji przez Restauracje, jak również jakości obsługi danej Restauracji, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Administratora Preno.pl lub Restauracji wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 25. Usługa Elektroniczna System Ocen – korzystanie z Systemu Ocen umożliwia wystawienie opinii o danej Restauracji. Dodanie opinii możliwe jest na Profilu każdej Restauracji, po skorzystaniu z odpowiedniego formularza dostępnego w zakładce z opiniami na stronie Profilu. Dodając opinię, Użytkownik może również wybrać ocenę graficzną Restauracji w pięciostopniowej skali, gdzie 1 gwiazdka oznacza najniższą ocenę, a 5 gwiazdek najwyższą. Średnia wszystkich wystawionych ocen prezentowana jest obok Profilu Restauracji, w tym także w wynikach wyszukiwania.
 26. Usługa Elektroniczna System Ocen świadczona jest nieodpłatnie. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zakończyć korzystanie z Systemu Ocen, w tym poprzez opuszczenie strony Serwisu Internetowego lub zamknięcie przeglądarki internetowej.
 27. Użytkownik korzystając z Systemu Ocen obowiązany jest podawać wyłącznie rzetelne oraz prawdziwe informacje. Użytkownikowi zabrania się zamieszczania opinii fałszywych lub fikcyjnych, opinii o charakterze obraźliwym oraz niezgodnych ze stanem faktycznym. System Ocen nie może być wykorzystywany do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Administratora Preno.pl, Restauracji lub osób trzecich. Użytkownik dodając opinię lub ocenę obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 28. Administrator Preno.pl może udostępniać na stronie Serwisu zarówno opinie zweryfikowane (tj. w przypadku których możliwe było potwierdzenie, że wystawione zostały przez osobę, która korzystała z usług Restauracji), jak i opinie niezweryfikowane (tj. w przypadku których Administrator nie zweryfikował lub nie miał możliwości zweryfikowania ich autentyczności).
  1. Opinia zweryfikowana jest to opinia dotycząca Restauracji w Serwisie Internetowym, w przypadku której Administrator dokonał weryfikacji, iż opinia pochodzi od osoby, która korzystała z usług Restauracji. Opinia taka posiada specjalne oznaczenie informujące o tym, iż została zweryfikowana przez Administratora. Weryfikacja może nastąpić przez sprawdzenie, czy osoba dodająca opinię faktycznie dokonała zakupu w Restauracji lub odwiedziła daną Restaurację. W razie wątpliwości Administratora lub zastrzeżeń kierowanych do Administratora przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, czy opinia zweryfikowana pochodzi od faktycznego klienta Restauracji, Administrator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie dokonał zakupu w Restauracji lub odwiedził daną Restaurację.
  2. Opinia niezweryfikowana jest to opinia wystawiona przez opiniującego dotycząca Restauracji w Serwisie Internetowym, która może pochodzić zarówno od osoby, która korzystała z usług Restauracji, jak i od osoby, która nie korzystała z usług Restauracji. Opinia taka nie posiada żadnych dodatkowych oznaczeń wskazujących na jej zweryfikowanie przez Administratora. Opinie niezweryfikowane nie są weryfikowane przez Administratora pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie korzystał z usług Restauracji.
 29. Administrator udostępnia wszystkie opinie, tj. zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne, z zastrzeżeniem opinii naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Administrator nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji w celu promowania wybranych Restauracji. Administrator nie zamieszcza także opinii sponsorowanych. Wszelkie uwagi, odwołania czy też zastrzeżenia dotyczące treści opinii i ocen mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 8. Regulaminu.
 30. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Użytkowników w Preno.pl zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Administratora Preno.pl.
 31. Opublikowane opinie pozostają widoczne w Serwisie Internetowym bezterminowo, to jest do czasu (1) usunięcia opinii przez Administratora z powodu jej bezprawnego charakteru lub naruszenia postanowień Regulaminu albo (2) usunięcia opinii na uzasadniony wniosek osoby ją dodającej lub podmiotu trzeciego.
 32. Usługa Elektroniczna Program Lojalnościowy – usługa ta dostępna jest w odniesieniu do wybranych Restauracji, które zdecydowały się uruchomić funkcjonalności Programu Lojalnościowego na swoim Profilu. Program Lojalnościowy umożliwia zbieranie i wymianę punktów za korzystanie z usług danej Restauracji. Punkty zdobyte przez Użytkownika w ramach Programu Lojalnościowego są na stałe przypisane do jego Konta i można je wymienić na określone korzyści, które mogą być oferowane dobrowolnie przez Restaurację prowadzącą swój Program Lojalnościowy. Punkty zebrane przez Użytkownika mogą być wymienione jedynie w Restauracji, która te punkty przyznała (każda Restauracja może prowadzić własny Program Lojalnościowy, który funkcjonuje niezależnie od Programów innych Restauracji w Preno.pl).
 33. Zdobywanie punktów przez Użytkownika w ramach Programu Lojalnościowego jest możliwe poprzez zeskanowanie unikalnego kodu QR okazanego w tym celu przez pracownika danej Restauracji, która prowadzi Program Lojalnościowy. Zeskanowanie kodu QR wymaga zalogowania przez Użytkownika na swoje Konto. Z chwilą zeskanowania kodu QR następuje automatyczne naliczenie na Koncie Użytkownika odpowiedniej ilości punktów zgodnie z przelicznikiem przyjętym w ramach Programu Lojalnościowego danej Restauracji.
 34. Administrator dostarcza wyłącznie narzędzia techniczne umożliwiające przeprowadzanie Programu Lojalnościowego. Administrator nie ingeruje w zasady Programu Lojalnościowego, w tym warunki zdobywania i wymiany punktów, które mogą być ustalane swobodnie przez Restaurację przystępującą do Programu Lojalnościowego.
 35. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom w sposób wyraźny ani dorozumiany uzyskania jakichkolwiek korzyści w związku z udostępnieniem Usługi Elektronicznej Programu Lojalnościowego – organizacja promocji, udzielanie rabatów lub innych korzyści jest dobrowolną decyzją każdej Restauracji. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się z daną Restauracją oraz poprosić o przedstawienie warunków jej Programu Lojalnościowego.

5) KONTAKT Z PRENO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Administratorem Preno.pl jest poczta elektroniczna (email: kontakt@preno.pl), za pośrednictwem której Użytkownicy mogą wymieniać informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz działania jego Usług Elektronicznych. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie Regulaminu.

6) ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESTAURACJI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Restauracji w związku z prowadzonym Profilem Restauracji, jak również przyjmowanymi i wykonywanymi Rezerwacjami Użytkowników, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Restauracjami w Serwisie Internetowym są zawsze przedsiębiorcy, którzy odpowiedzialni są bezpośrednio przed Użytkownikami za wykonanie zobowiązań wynikających z ich Rezerwacji.
 2. Prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie reklamacji lub prawa odstąpienia od umowy w związku z jego Rezerwacją są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym lub Ustawie o Prawach Konsumenta. Użytkownik powinien kierować wszelkie roszczenia i żądania w tym zakresie bezpośrednio do Restauracji, której usług one dotyczą, zgodnie z udostępnianymi przez tę Restaurację danymi kontaktowymi.
 3. Administrator Preno.pl nie ma obowiązku ingerować w jakiekolwiek spory między Użytkownikami a Restauracjami, które powstać mogą w związku z zawartą umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług. Użytkownicy i Restauracje powinni rozwiązywać wszelkie spory wynikające z zawartej umowy bezpośrednio między sobą i bez udziału Administratora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w drodze postępowania sądowego. Podstawa i zakres odpowiedzialności Restauracji są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Restauracje odpowiedzialne są za przestrzeganie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta, w szczególności prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

7) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRENO.PL

 1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji Użytkowników składanych do Administratora, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Administratora lub Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Administratora:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora wobec Użytkownika w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
  2. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem będącym konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl.
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Administratora.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Administrator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
 7. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W celu spełnienia obowiązków informacyjnych, Administrator wskazuje, że na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi, w tym Usługi Elektroniczne Preno.pl, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl lub pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Niezależnie od pkt. 8.1 – 8.2 Regulaminu, Administrator informuje, że za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie zawiera z konsumentami żadnych umów, na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.
 4. Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 5. Postanowienia niniejszego punktu 8. Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Ponadto, niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tego Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
 3. Odpowiedzialność ustawowa Administratora z tytułu rękojmi lub braku zgodności świadczenia z umową zostaje wyłączona.
 4. Termin ustosunkowania się do reklamacji Użytkownika wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia za korzystanie z usług Serwisu Internetowego przez okres ostatniego roku, a w razie ich braku – nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika w stosunku do Administratora, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy lub niezwiązanych bezpośrednio z umową. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Administratora nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

11) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Administrator dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Administratora (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych. Administrator podejmuje w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Administrator informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Administrator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Administrator obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora. Administrator informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 5. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 11. Regulaminu. Niniejszy punkt 11. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Administratora za nienależyte spełnienie świadczenia.

12) PRAWA AUTORSKIE DO PRENO.PL ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Administratora, Restauracji oraz innych podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Preno.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Preno.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Administratorowi w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Administratorem w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby zwolnić Administratora od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Preno.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Użytkownikowi, udzielona zostaje Administratorowi nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania w zakresie wymienionych pól eksploatacji), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Preno.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Preno.pl za pośrednictwem kont i profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Preno.pl oraz w mediach społecznościowych Administratora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja, o której mowa w pkt. 12.5 wyżej, obejmuje zezwolenie Użytkownika na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Administratora bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Użytkownika. Użytkownik wyraża również zgodę na dokonywanie przez Administratora opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 12.5 Regulaminu.

13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Użytkowników; zmiany danych Administratora – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 13.2 lit. d) i e) Regulaminu. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem albo osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
  5. Administrator może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 13.2 Regulaminu, w przypadku gdy Administrator:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 13.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do korzystania z usług naszej platformy

Zespół Preno.pl

Cenimy Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.