REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

PRENO.PL

DLA RESTAURACJI

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA PRENO.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRENO.PL
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA RESTAURACJI
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGI DLA RESTAURACJI
 7. WARUNKI PROWADZENIA PROFILU RESTAURACJI
 8. WARUNKI PROWADZENIA PROGRAMU LOJALOŚCIOWEGO
 9. WARUNKI KORZYSTANIA Z REZERWACJI
 10. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ RESTAURACJI
 11. PLASOWANIE PROFILI RESTAURACJI
 12. DOSTĘP DO DANYCH W PRENO.PL
 13. KONTAKT Z PRENO.PL
 14. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRENO.PL
 15. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 16. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 17. POSTANOWIENIA DODATKOWE
 18. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 19. PRAWA AUTORSKIE DO PRENO.PL I TREŚCI RESTAURACJI
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą w zakresie usług naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://preno.pl (dalej jako: „Preno.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Preno.pl to ogłoszeniowa platforma internetowa, która skierowana jest do właścicieli restauracji i innych lokali gastronomicznych. Naszą rolą jest udostępnienie platformy, w ramach której możliwe jest skojarzenie Państwa restauracji z potencjalnymi klientami odwiedzającymi nasz Serwis Internetowy. Dla realizacji tych założeń oddajemy Państwu do dyspozycji narzędzia techniczne, które pozwalają w szczególności na promocję swojego lokalu, w tym dzielenie się informacjami na temat jego produktów i usług, a także przyjmowanie rezerwacji od zainteresowanych klientów.

Informacje o restauracjach opublikowane na stronach Serwisu, w szczególności cenniki, ogłoszenia, katalogi i opisy produktów i usług, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego przez właścicieli restauracji i innych lokali gastronomicznych, w szczególności zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora Preno.pl, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i rozpoczęcia współpracy

Zespół Preno.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka PRENO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976196; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20 000,00 zł, w całości opłacony; NIP: 6343010768, REGON: 522245654, adres poczty elektronicznej: kontakt@preno.pl oraz numer telefonu kontaktowego: _________ (dalej jako: „Administrator”).
 2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie przedsiębiorców. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Restauracją w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu nie może być podmiot niebędący przedsiębiorcą.
 3. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych. Administrator nie gwarantuje Restauracjom zainteresowania ich Profilami ani tym bardziej nie gwarantuje, że Serwis Internetowy przyczyni się do zwiększenia popularności Restauracji, w tym jej lokalu, produktów i usług.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw osób fizycznych, o których mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 5. Niniejszy Regulamin nie jest skierowany do Klientów korzystających z Preno.pl wyłącznie w zakresie wyszukiwania i przeglądania Restauracji oraz ich Profili. Warunki korzystania z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych skierowanych do Klientów są przedmiotem odrębnego regulaminu udostępnianego na stronach Serwisu Internetowego („Regulamin Preno.pl dla użytkowników”). Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, znajduje zastosowanie także w odniesieniu do Restauracji, w przypadku, w jakim korzysta ona z Serwisu Internetowego w charakterze niezwiązanym z prowadzeniem jej Profilu Restauracji lub też w pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie.
 6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. ADMINISTRATOR – spółka PRENO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000976196; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 20 000,00 zł, w całości opłacony; NIP: 6343010768, REGON: 522245654, adres poczty elektronicznej: kontakt@preno.pl oraz numer telefonu kontaktowego: _________.
  2. CENNIK – cennik odpłatnych Usług Elektronicznych Preno.pl, w tym Opłaty Aktywacyjnej, dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
  3. KLIENT – niezależny podmiot trzeci w stosunku do Administratora Preno.pl, który korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych wyłącznie w zakresie wyszukiwania, przeglądania, oceniania Restauracji lub składania Rezerwacji na ich usługi.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
  5. KONTO, KONTO RESTAURACJI – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Restaurację zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są m. in. dane podane przez Restaurację oraz informacje o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. Konto pozwala także Restauracji korzystać z pozostałych Usług Elektronicznych (w szczególności prowadzić Profil Restauracji), dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  6. OKRES AKTYWACJI – okres, przez jaki Profil Restauracji wyświetlany jest na stronach Serwisu Internetowego, odpowiadający okresowi, na jaki zawierana jest odpłatna umowa o świadczenie Usług Elektronicznych między Restauracją a Administratorem z chwilą wniesienia Opłaty Aktywacyjnej.
  7. OPŁATA AKTYWACYJNA – wynagrodzenie należne Administratorowi za świadczenie Usług Elektronicznych dla Restauracji w zakresie wyświetlania Profilu Restauracji na stronach Serwisu Internetowego.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
  9. PROFIL RESTAURACJI, PROFIL – ogłoszenie Restauracji, mające postać wirtualnego, publicznego profilu wyświetlanego na stronie Serwisu Internetowego i dostępnego dla wszystkich osób przeglądających Preno.pl. W ramach Profilu Restauracja może przekazywać Klientom szczegółowe informacje na swój temat, w tym nazwę, lokalizację, zakres świadczonych usług itp. Na Profilu Restauracji wyświetlane są także otrzymane oceny i opinie oraz inne dodatkowe informacje podane przez Restaurację w ramach swojego Profilu.
  10. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – zespół funkcjonalności, który pozwala Restauracjom na nagradzanie Klientów punktami, które mogą być następnie wymieniane na określone korzyści oferowane dobrowolnie przez Restaurację zgodnie z ustalonymi przez nią samodzielnie warunkami swojego Programu Lojalnościowego.
  11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego skierowany do Restauracji.
  12. RESTAURACJA – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w zakresie świadczonych usług gastronomicznych, który prowadzi lub zamierza prowadzić swój Profil Restauracji w Preno.pl, to jest: (1) osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  13. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zarezerwowania stolika (usługi) Restauracji w terminie określonym za pomocą Formularza Rezerwacji. Rezerwacja nie ma charakteru wiążącego, chyba że Restauracja ją zaakceptuje – w takim wypadku Restauracja wyraża gotowość wykonania usług w terminie wynikającym z Rezerwacji.
  14. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PRENO.PL – serwis internetowy prowadzony przez Administratora i dostępny pod adresem internetowym https://preno.pl.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Restauracji za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

2) ROLA PRENO.PL

 1. Preno.pl jest internetową platformą ogłoszeniową, która pozwala Restauracjom między innymi na zamieszczanie i prowadzenie swojego Profilu Restauracji, a także – w razie uruchomienia takiej opcji na Profilu przez Restaurację – przyjmowanie Rezerwacji i prowadzenie Programu Lojalnościowego dla zainteresowanych Klientów.
 2. Restauracje ponoszą pełną odpowiedzialność prawną przed Klientami oraz Administratorem Preno.pl za wszelkie treści i dane udostępniane, rozpowszechniane, przekazywane i publikowane przez nie w ramach Profilu Restauracji.
 3. Rolą Preno.pl jest jedynie udostępnienie miejsca i narzędzi technicznych, które umożliwiają skojarzenie Restauracji zainteresowanych promocją swoich usług z Klientami poszukującymi lokali gastronomicznych, które mogą odpowiadać ich potrzebom i oczekiwaniom.
 4. Wszelkie informacje o Restauracjach opublikowane na stronie Serwisu, w szczególności cenniki, ogłoszenia, katalogi i opisy produktów lub usług, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Administrator Preno.pl nie jest autorem jakichkolwiek ogłoszeń i innych informacji promocyjnych lub handlowych zamieszczanych przez Restauracje w Serwisie Internetowym, w szczególności w ramach Profilu Restauracji. Restauracje samodzielnie redagują swoje Profile i ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za ich treść. Celem zawarcia umowy dotyczącej produktów i usług Restauracji niezbędny jest każdorazowo bezpośredni kontakt z daną Restauracją i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony poza Serwisem Internetowym.
 5. Serwis Internetowy umożliwia także Klientom składanie Rezerwacji w wybranych Restauracjach, z zastrzeżeniem, że Administrator Preno.pl nie pośredniczy nigdy w zawarciu ani wykonaniu umowy między danym Klientem a Restauracją. Jakiekolwiek umowy między Restauracjami i Klientami są zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach i bez udziału Administratora. Administrator nie występuje nigdy jako agent ani pełnomocnik Restauracji. Administrator nie świadczy na rzecz Restauracji innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator nie ma obowiązku ingerować w jakiekolwiek uzgodnienia między Klientem a Restauracją, w szczególności w zakresie kosztu, sposobu czy terminu wykonania usług. Restauracje i Klienci mogą swobodnie uzgadniać tego typu warunki poza Serwisem, przy czym wszelkie ustalenia i komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Serwisu muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Administrator Preno.pl informuje, że Restauracje mogą korzystać z Serwisu Internetowego wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanego przedsiębiorstwa. W razie zawarcia jakiejkolwiek umowy Restauracje odpowiedzialne są bezpośrednio przed Klientami za przestrzeganie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta, w szczególności prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Restauracje obowiązane są do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora Preno.pl, Klientów, pozostałych Restauracji oraz osób trzecich. Restauracje obowiązane są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Restauracje obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Restauracjom zabrania się także wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) lub podejmowania jakichkolwiek innych działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Każda Restauracja ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu Internetowego treści i dane. Restauracja umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści w ramach Serwisu obowiązana jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.
 3. Administrator, działając zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Preno.pl danych Klientów lub Restauracji (w tym danych zamieszczanych przez nie na Profilu Restauracji). Administrator przestrzega w tym zakresie art. 14 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, w szczególności poprzez usunięcie zamieszczonych przez Klienta lub Restaurację treści.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa zgodna z HTML5 oraz obsługująca Javascript i pliki Cookies.
 5. Administrator Preno.pl występuje w roli administratora danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie płatności, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Administratorem).

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRENO.PL

 1. Podstawową Usługą Elektroniczną dostępną w Preno.pl i skierowaną do Restauracji jest Konto Restauracji – utworzenie Konta Restauracji umożliwia korzystanie z pozostałych Usług Elektronicznych skierowanych do Restauracji na warunkach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Restaurację z Usług Elektronicznych związanych z Kontem Restauracji, w szczególności wyświetlanie Profilu Restauracji na stronach Serwisu, jest odpłatne. Szczegółowe warunki płatności za Usługi Elektroniczne Preno.pl skierowane do Restauracji znajdują się w punkcie 6. Regulaminu
 3. Administrator udostępnia Restauracjom możliwość korzystania z następujących Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym:
  1. utworzenie i prowadzenie Konta Restauracji,
  2. dokonywanie płatności za aktywację odpłatnych usług Serwisu,
  3. publikacja i zarządzanie Profilem Restauracji,
  4. możliwość uruchomienia opcji składania Rezerwacji na swoim Profilu oraz zarządzania otrzymanymi Rezerwacjami,
  5. możliwość uruchomienia i prowadzenia Programu Lojalnościowego dla Klientów Restauracji.

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA RESTAURACJI

 1. Usługa Elektroniczna Konto Restauracji – korzystanie z Konta Restauracji jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Restaurację: (1) uzupełnieniu formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto między Restauracją i Administratorem Preno.pl. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Restaurację swojego adresu poczty elektronicznej i hasła.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i zasobów dostępnych dla Konta Restauracji, w tym opublikowanie Profili Restauracji na stronach Preno.pl, wymaga dodatkowo spełnienia poniższych warunków:
  1. Wniesienia przez Restaurację Opłaty Aktywacyjnej zgodnie z Cennikiem oraz postanowieniami punktu 6. Regulaminu.
  2. Uzupełnienia podstawowych danych identyfikacyjnych i kontaktowych Restauracji (w tym celu należy kierować się informacjami i komunikatami wyświetlanymi na Koncie).
  3. Weryfikacji Konta Restauracji przez Administratora. W zakresie weryfikacji Administrator uprawniony jest do sprawdzenia danych Restauracji w publicznych rejestrach lub ewidencjach działalności gospodarczej w celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Restaurację. W przypadku dodatkowych wątpliwości dotyczących prawdziwości, rzetelności lub precyzyjności podanych informacji Administrator może także zażądać od Restauracji przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. Administrator uprawniony jest do wstrzymania aktywacji Konta Restauracji na czas trwania weryfikacji.
 3. Konto pozwala korzystać z dodatkowych funkcjonalności i zasobów Preno.pl, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Restaurację (np. dane wymagane do publikacji Profilu Restauracji) – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Każda Restauracja obowiązana jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Restauracji świadczona jest przez czas nieoznaczony. Restauracja ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl. Rozwiązanie w tym wypadku umowy o korzystanie z danego Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora rezygnacji Restauracji, chyba że Restauracja zgłosi Administratorowi chęć wycofania rezygnacji z Konta najpóźniej przed upływem wskazanego terminu. Po upływie tego terminu logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 6. Po usunięciu Konta w jakimkolwiek trybie nie jest możliwe dalsze logowanie na to Konto i korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów, a wszystkie dane przypisane do Konta zostają bezpowrotnie usunięte, z zastrzeżeniem pkt. 5.7 niżej.
 7. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Restauracji przez Administratora w pozostałych celach przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Preno.pl, tj. w szczególności w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6) WARUNKI PŁATNOŚCI ZA USŁUGI DLA RESTAURACJI

 1. Dostęp do Usług Elektronicznych zastrzeżonych dla Konta Restauracji, w tym wyświetlanie Profilu Restauracji na stronach Serwisu, wymaga uprzedniego wniesienia Opłaty Aktywacyjnej zgodnie z Cennikiem. Wniesienie Opłaty Aktywacyjnej równoznaczne jest z zawarciem odpłatnej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych między Restauracją i Administratorem Preno.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.
 2. Szczegółowe informacje o opłatach za usługi w Preno.pl, w tym ich ceny, czas trwania i parametry usług, podane są w Cenniku. Ceny uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego podane są w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z należnymi podatkami, a także o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty, Restauracja jest informowana na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Restaurację woli związania się umową.
 3. Opłata Aktywacyjna pobierana jest z kwoty dostępnej w wirtualnym portfelu zasilonym uprzednio przez Restaurację. Kwota doładowania zasila saldo środków widoczne na Koncie Restauracji i umożliwia regulowanie należności za odpłatne Usługi Elektroniczne w Serwisie. W indywidualnych przypadkach Administrator może uzgodnić z Restauracją dokonanie płatności przelewem na rachunek bankowy Administratora.
 4. W celu doładowania swojego portfela Restauracja powinna wybrać kwotę zasilenia spośród dostępnych opcji w zakładce „Portfel”, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” – z tą chwilą następuje przekierowanie do bramki płatniczej serwisu Przelewy24.pl. Płatność powinna zostać dokonana niezwłocznie po przekierowaniu Restauracji do bramki płatniczej. W przypadku problemów z autoryzacją lub wygaśnięciem sesji płatności, zasilenie portfela nie dochodzi do skutku – w celu jego zasilenia Restauracja powinna ponowić proces płatności w taki sam sposób, jak za pierwszym razem.
 5. Zasilenie portfela możliwe jest za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą obsługiwanych przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.
 6. Okres Aktywacji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna bieg od daty wniesienia Opłaty Aktywacyjnej, chyba że Cennik stanowi inaczej. Po upływie Okresu Aktywacji możliwe jest jego przedłużenie w taki sam sposób jak za pierwszym razem, zasilając portfel na Koncie Restauracji zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 7. W razie zakończenia Okresu Aktywacji i braku środków w wirtualnym portfelu umożliwiających jego przedłużenie na kolejny okres, Profil Restauracji przestaje być widoczny na stronach Preno.pl.
 8. Usunięcie Konta bądź też rezygnacja z odpłatnych Usług Elektronicznych w jakimkolwiek innym trybie nie uprawnia Restauracji do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany Okres Aktywacji. Zastrzeżenie to nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Restauracji będącej osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Restauracji treści zawieranej odpłatnie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego przed wniesieniem Opłaty Aktywacyjnej, (2) przesłanie Restauracji wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu oraz (3) udostępnienie historii płatności na Koncie Restauracji. Informacje o dokonanej aktywacji odpłatnych usług są dodatkowo utrwalone i zabezpieczone w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.

7) WARUNKI PROWADZENIA PROFILU RESTAURACJI

 1. Do Konta Restauracji przypisany jest Profil Restauracji, który umożliwia Restauracji przedstawienie najważniejszych informacji o swoim lokalu, oferowanych produktach oraz świadczonych usługach. Po spełnieniu warunków publikacji Profilu, o których mowa w pkt. 7.2 niżej, informacje te stają się widoczne dla wszystkich Klientów korzystających z Serwisu Internetowego.
 2. Opublikowanie Profilu Restauracji na stronach Preno.pl, w tym jego uwidocznienie w wynikach wyszukiwania, następuje po spełnieniu przez Restaurację wszystkich warunków wymienionych w pkt. 5.2 Regulaminu.
 3. Zakres wymaganych danych na Profilu podany jest w zakładce „Profil restauracji” dostępnej w ustawieniach Konta. Restauracja, uzupełniając swój Profil wymaganymi danymi, powinna przestrzegać w szczególności poniższych warunków:
  1. Nazwa Profilu Restauracji powinna być nazwą firmy lub prowadzonego lokalu. Zabronione jest zawieranie w nazwie Profilu innych dodatkowych informacji.
  2. Logo Profilu Restauracji nie jest obowiązkowe, przy czym jeśli Restauracja zdecyduje się na dodanie logo, powinna upewnić się, że będzie ono znakiem odróżniającym Restaurację i używanym przez nią faktycznie w obrocie. Zabronione jest dodawanie jako logo Profilu znaków, grafik, zdjęć lub wszelkich innych treści, które są niezgodne ze stanem faktycznym oraz mogą wprowadzać w błąd Administratora, Użytkowników lub osoby trzecie, w szczególności co do tożsamości Restauracji lub firmy prowadzącej Profil Restauracji.
  3. Zdjęcie w tle Profilu Restauracji powinno być zdjęciem najpopularniejszego dania serwowanego w lokalu.
  4. Wszelkie zdjęcia na Profilu Restauracji, w tym zdjęcie w tle, powinny być w wysokiej rozdzielczości i jakości, bez nadmiernej obróbki graficznej. Zdjęcia nie powinny przedstawiać wizerunków klientów Restauracji.
  5. Zdjęcia na Profilu nie mogą także prowadzić do zabronionej przepisami prawa reklamy lub promocji napojów alkoholowych, w szczególności przez publiczne zachęcanie do nabywania napojów alkoholowych oraz rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych.
  6. Przy oznaczeniu występowania poszczególnych udogodnień w lokalu Administrator zaleca wprowadzenie komentarza wyjaśniającego, na czym polegają te udogodnienia (np. hasło do Wi-Fi, dodatkowe metody płatności, obsługa w języku obcym itp.).
  7. Szczegółowe wytyczne w zakresie Profilu Restauracji i jego zawartości dostępne są także w odpowiednich zakładkach informacyjnych na stronach Preno.pl. Wytyczne te stanowią uzupełnienie bądź uszczegółowienie postanowień niniejszego punktu 5. Regulaminu dotyczących prowadzenia Profilu Restauracji. Aby zapewnić zgodność Profilu z niniejszym punktem Regulaminu, Administrator zaleca Restauracjom przestrzeganie wytycznych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Restauracja ma prawo usuwać i edytować zawartość Profilu przez cały okres jego widoczności w Serwisie Internetowym, korzystając z opcji edycji Profilu w ustawieniach Konta, z zastrzeżeniem, że każda zmiana wprowadzona w Profilu, przed jego ponownym uwidocznieniem na stronach Preno.pl, wymaga ponownej weryfikacji Administratora zgodnie z pkt. 5.2 lit. c) Regulaminu.
 5. W ramach Konta Restauracji możliwe jest prowadzenie wyłącznie jednego Profilu Restauracji dotyczącego danego lokalu gastronomicznego. W celu utworzenia dodatkowego Profilu dla innego lokalu niezbędne jest założenie nowego Konta Restauracji, z zastrzeżeniem, że zabronione jest prowadzenie jednocześnie więcej niż jednego Profilu Restauracji dla tego samego lokalu.
 6. Restauracja obowiązana jest korzystać z Profilu jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, to jest w celu promocji swojej działalności i świadczonych przez siebie usług gastronomicznych zgodnie z wybraną kategorią Restauracji w Serwisie Internetowym.
 7. Restauracja obowiązana jest do zamieszczania w ramach Profilu jedynie informacji zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd co do przedmiotu i warunków swojej działalności oraz świadczonych usług. Treść Profilu powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Restauracji. Powinna być zgodna z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora, pozostałych Restauracji i Klientów oraz osób trzecich.
 8. Restauracja obowiązana jest do niezamieszczania w ramach Profilu (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów.
 9. Restauracja obowiązana jest do prowadzenia Profilu z zachowaniem jak najwyższej neutralności światopoglądowej, tj. poprzez powstrzymanie się od zamieszczania w ramach Profilu (w tym także poprzez zdjęcia) jakichkolwiek treści o charakterze agitacji politycznej, wyznaniowej lub ideologicznej, niezależnie od ich brzmienia i intencji wyrażanych poglądów. Zawartość Profilu powinna być wolna od treści innych niż dotyczące Restauracji oraz oferowanych przez nią produktów i usług.
 10. Informacje dostępne w ramach Profilu, w szczególności cenniki, katalogi, ogłoszenia i opisy usług, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 11. W ramach Profilu Rezerwacji możliwe jest dodawanie opinii przez Klientów. Dodając opinię, Klient może również wybrać ocenę graficzną Restauracji w pięciostopniowej skali, gdzie 1 gwiazdka oznacza najniższą ocenę, a 5 gwiazdek najwyższą. Średnia wszystkich wystawionych ocen prezentowana jest obok Profilu Restauracji, w tym także w wynikach wyszukiwania.
 12. Administrator Preno.pl nie weryfikuje, czy opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystają lub korzystały z usług oferowanych przez daną Restaurację – oznacza to, że opinie mogą pochodzić zarówno od faktycznych klientów, jak również od innych osób. Administrator udostępnia wszystkie opinie, tj. zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne, z zastrzeżeniem opinii naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Administrator nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji w celu promowania wybranych Restauracji. Administrator nie zamieszcza także opinii sponsorowanych. Wszelkie uwagi, odwołania czy też zastrzeżenia dotyczące treści opinii i ocen mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 13. Regulaminu.
 13. Wszelkie wypowiedzi, oceny i opinie zamieszczane przez Klientów w Preno.pl zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Administratora Preno.pl.
 14. Opublikowane opinie pozostają widoczne w Serwisie Internetowym bezterminowo, to jest do czasu (1) usunięcia opinii przez Administratora z powodu jej bezprawnego charakteru lub naruszenia postanowień Regulaminu albo (2) usunięcia opinii na uzasadniony wniosek osoby ją dodającej lub podmiotu trzeciego.

8) WARUNKI PROWADZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Administrator udostępnia Restauracjom narzędzia techniczne umożliwiające prowadzenie własnego Programu Lojalnościowego przy pomocy Serwisu Internetowego. Korzystanie z Programu Lojalnościowego jest możliwe w przypadku, gdy dana Restauracja uruchomi Program Lojalnościowy z poziomu swojego Konta w zakładce „Program lojalnościowy”.
 2. Punkty zdobyte przez Klienta w ramach Programu Lojalnościowego są na stałe przypisane do jego Konta i umożliwiają wymianę na określone korzyści, które mogą być oferowane przez Restaurację uczestniczącą w Programie Lojalnościowym. Każda Restauracja ustala własny Program Lojalnościowy i jego zasady.
 3. Restauracja może we własnym zakresie zdecydować się na udzielenie rabatów i innych korzyści dla Klientów w zamian za zdobywane przez nich punkty w Programie Lojalnościowym. Udział w Programie Lojalnościowym przez Restaurację jest dobrowolny, z zastrzeżeniem, że prowadząc Program Lojalnościowy, Restauracja obowiązana jest rzetelnie przestrzegać przyjętych przez siebie warunków Programu Lojalnościowego, a w szczególności zasad, na jakich przyznaje Klientom punkty oraz wymienia je na określone przez siebie korzyści.
 4. Zbieranie punktów przez Klientów odbywa się poprzez zeskanowanie unikalnego kodu QR, który dostępny jest w zakładce „Program lojalnościowy”. Kod powinien zostać okazany przez pracownika Restauracji na życzenie każdego Klienta, spełniającego warunki Programu Lojalnościowego ustalone przez Restaurację.
 5. Administrator podkreśla, że dostarcza wyłącznie narzędzia techniczne umożliwiające przeprowadzanie Programu Lojalnościowego, jednakże nie ingeruje w zasady Programu Lojalnościowego, w tym warunki zdobywania i wymiany punktów, które mogą być ustalane swobodnie przez daną Restaurację.
 6. Restauracje obowiązane są korzystać z funkcjonalności Programu Lojalnościowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z poszanowaniem renomy Administratora oraz jego Serwisu Internetowego. Restauracjom zabrania się wykorzystywania Programu Lojalnościowego do przeprowadzania działań promocyjnych, które mogłyby wprowadzać Klientów w błąd.

9) WARUNKI KORZYSTANIA Z REZERWACJI

 1. Restauracja może uruchomić na stronie swojego Profilu opcję składania Rezerwacji – w takim wypadku na Profilu Restauracji pojawia się interaktywny formularz umożliwiający Klientom składanie Rezerwacji do wybranej Restauracji.
 2. Złożone Rezerwacje stają się następnie widoczne dla Restauracji w zakładce „Rezerwacje” dostępnej w ustawieniach Konta. Z poziomu Konta Restauracja może zarządzać otrzymanymi Rezerwacjami, w tym decydować o ich odrzuceniu lub przyjęciu (do tego czasu posiada status oczekującej). O zmianie statusu Rezerwacji jest informowany Klient, który ją złożył, drogą poczty elektronicznej oraz komunikatem wyświetlanym w ramach jego Konta w Serwisie.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Profil Restauracji stanowi wyłącznie zaproszenie dla Klientów do składania Rezerwacji oraz skorzystania z usług Restauracji. Udostępnianie Profilu wraz z opcją Rezerwacji nie zobowiązuje Restauracji do akceptacji składanych Rezerwacji i zawierania umów ze wszystkimi zainteresowanymi Klientami. Restauracja samodzielnie i dowolnie może decydować o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Rezerwacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku akceptacji Rezerwacji przez Restaurację, Restauracja wyraża gotowość wykonania usług w terminie wynikającym z przyjętej Rezerwacji oraz na podstawie ewentualnych dodatkowych uzgodnień między Klientem i Restauracją. Sama umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług jest w takim wypadku zawierana poza Serwisem i bez ingerencji oraz udziału Administratora.
 4. Zabronione jest nadużywanie systemu Rezerwacji przez Restaurację oraz korzystanie z niego w sposób, który może wprowadzać Klientów w błąd, w szczególności w zakresie faktycznej dostępności terminów oraz możliwości skorzystania z jej usług.
 5. Administrator nie gwarantuje Restauracjom zainteresowania ich usługami i składania Rezerwacji przez Klientów Serwisu Internetowego.
 6. Klienci i Restauracje odpowiadają bezpośrednio między sobą za wykonanie zobowiązań wynikających z zawieranej umowy. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania stron wynika z obowiązujących przepisów prawa – przede wszystkim Restauracja zobowiązuje się do obsłużenia Klienta w swoim lokalu w terminie objętym Rezerwacją, a Klient obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z jej cennikiem. Termin, miejsce i sposób wykonania Rezerwacji wynika każdorazowo z indywidualnych ustaleń stron.
 7. Administrator Preno.pl nie ma obowiązku ingerować w spory między Klientami i Restauracjami, które powstać mogą w związku z zawartą przez nich umową. Klienci i Restauracje powinni rozwiązywać wszelkie spory wynikające z zawartej umowy bezpośrednio między sobą i bez udziału Administratora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym również w drodze postępowania sądowego. Podstawa i zakres odpowiedzialności Restauracji są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Restauracje odpowiedzialne są za przestrzeganie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw Klienta będącego konsumentem, w szczególności prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy zawartej na odległość na zasadach wskazanych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

10) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ RESTAURACJI

 1. Restauracja może zrezygnować z korzystania z Preno.pl oraz poszczególnych Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Profil Restauracji albo inne treści lub aktywności Restauracji w Serwisie Internetowym naruszają warunki niniejszego Regulaminu, Administrator uprawniony będzie do podjęcia stosownych kroków zgodnie z poniższymi postanowieniami punktu 10. Regulaminu.
 3. Administrator w pierwszej kolejności podejmuje starania, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności z niniejszym Regulaminem Profilu Restauracji albo innych treści lub aktywności Restauracji w Serwisie Internetowym bezpośrednio z daną Restauracją. W tym celu Administrator może kontaktować się z Restauracją za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Restaurację postanowień Regulaminu upoważnia nadto Administratora do niezwłocznego podjęcia jednego lub kilku z wymienionych działań, wraz z podaniem ich przyczyny:
  1. przesłanie Restauracji upomnienia bądź wezwania do podjęcia określonych działań mających na celu doprowadzenie jej treści lub aktywności w Serwisie do zgodności z niniejszym Regulaminem;
  2. usunięcie wprowadzonych przez Restaurację w Serwisie treści, w tym Profilu Restauracji lub jego części w zakresie, w jakim naruszają niniejszy Regulamin;
  3. modyfikacja wprowadzonych przez Restaurację do Serwisu treści w celu doprowadzenia ich do zgodności z Regulaminem.
 4. Administrator podejmuje powyższe działania w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do rodzaju, skali i powtarzalności dokonanych naruszeń. Administrator, podejmując decyzję o zastosowaniu określonych działań wobec Restauracji, kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa innych Restauracji i Klientów oraz Serwisu Internetowego przed szkodliwymi skutkami takich naruszeń.
 5. Niezależnie od pkt. 10.3 – 10.4 Regulaminu, w przypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że Profil Restauracji lub inne treści Restauracji przechowywane w Serwisie albo związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, Administrator działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia Profilu Restauracji lub innej bezprawnej treści z Serwisu.
 6. W uzupełnieniu do powyższych postanowień Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji – w tym także w odniesieniu do poszczególnych lub wszystkich Profili Restauracji opublikowanych przez ten sam podmiot w Preno.pl z różnych Kont. Działania, o których mowa powyżej, Administrator podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji mogą być:
   1. podanie przez Restaurację w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail);
   2. opublikowanie Profilu Restauracji (w tym jego przedmiot i opis) przez Restaurację narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   3. opublikowanie Profilu Restauracji (w tym jego przedmiot i opis) przez Restaurację narusza warunki publikacji Profilu wskazane w Regulaminie;
   4. opis, przedmiot lub treść Profilu Restauracji nie odzwierciedla faktycznego zamiaru prowadzącej go Restauracji;
   5. korzystanie z Usług Elektronicznych w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem i tematyką Serwisu Internetowego;
   6. działania danej Restauracji grożą bezprawnym naruszeniem renomy Administratora i jego Serwisu Internetowego;
   7. Restauracja zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Administratora;
   8. niewywiązywanie się przez Restaurację z zobowiązań zaciąganych wobec Klientów (np. w zakresie składanych i przyjmowanych Rezerwacji);
   9. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Administrator zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji;
   10. skorzystanie przez Administratora z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   11. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Restaurację.
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania Administratora zmierzające do ograniczenia Restauracji dostępu do poszczególnych usług świadczonych na rzecz Restauracji. Ograniczenie Usług Elektronicznych może polegać np. na uniemożliwieniu dostępu do wybranych funkcjonalności i zasobów Serwisu, w tym również tych dostępnych po zalogowaniu do Konta, takich jak składanie lub przyjmowanie Rezerwacji, widoczność Profilu Restauracji na stronach Serwisu itp.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania Administratora zmierzające do pozbawienia Restauracji dostępu do wszystkich usług świadczonych na rzecz Restauracji. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega w szczególności na zawieszeniu Konta, podczas którego nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może powodować nadto ukrycie Profilu Restauracji związanego z tym Kontem.
  4. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony wskazany przez Administratora lub na czas nieokreślony – do czasu ustąpienia przyczyny jego zastosowania. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Restauracja obowiązana jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązana jest poinformować o tym niezwłocznie Administratora. Administrator cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie niezwłocznie po upływie okresu ich zastosowania, a w przypadku decyzji podjętej na czas nieokreślony – niezwłocznie po potwierdzeniu informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.
  5. Administrator podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanej Restauracji. Administrator przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Restaurację do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Administrator może podjąć stosowną decyzję. Administrator w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych równoznaczne jest z usunięciem Konta Restauracji i wszystkich przypisanych do niego danych – traktowane jest to jako ostateczne rozwiązanie umowy z tą Restauracją i jego podstawą mogą być jedynie przyczyny wskazane w pkt. 10.6 lit. a) ppkt. ix-xi Regulaminu.
  6. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji Administrator przekazuje tej Restauracji – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  7. W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danej Restauracji, przekazuje tej Restauracji, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danei Restauracji w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dana Restauracja wielokrotnie naruszyła Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
   W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Administrator przekazuje danej Restauracji, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  8. Uzasadnienie decyzji Administratora o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich, jeśli ma to zastosowanie – które doprowadziły do podjęcia przez Administratora danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w punkcie 10.6 lit. a) Regulaminu. Administrator nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dana Restauracja wielokrotnie naruszyła Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości Usług Elektronicznych.
  9. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych albo zastosowania innych sankcji wymienionych w pkt. 10.3 – 10.5 Regulaminu, Administrator zapewnia Restauracji możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 13 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Administratora, przywraca on bez zbędnej zwłoki Restauracji dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
 7. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Restauracji przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż umowa o świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

11) PLASOWANIE PROFILI RESTAURACJI

 1. Administrator może stosować na stronach Preno.pl plasowanie Profili Restauracji, co polega na przypisywaniu określonym Profilom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania niż pozostałym Profilom zamieszczonym w Serwisie. Administrator nie umożliwia Restauracjom odpłatnego wpływania na plasowanie Profili Restauracji. Poniżej Administrator wskazuje główne parametry determinujące plasowanie w Preno.pl:
  1. data dodania Profilu w Serwisie Internetowym (w kolejności od najstarszych do najnowszych) bądź inne kryterium zastosowane przez Klienta, który może korzystać w Serwisie z dobrowolnych opcji sortowania i filtrowania treści, wpływając tym samym samodzielnie na sposób plasowania Profili;
  2. umieszczenie Profilu we właściwej kategorii,
  3. jakość prezentacji Profilu, cechy wizualne oraz jego opis;
  4. dodanie zdjęć, w tym również liczba i wielkość dodanych zdjęć;
  5. zastosowanie w nazwie Restauracji (firmy) określeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  6. oferowanie w Restauracji udogodnień adekwatnych do zaznaczonych przez Klienta podczas wyszukiwania.
 2. Niezależnie od plasowania Profili Restauracji w wynikach wyszukiwania, Administrator wyświetla również najnowsze dodane Profile Restauracji na stronie głównej Serwisu Internetowego.
 3. Wskazane parametry determinujące plasowanie Profili mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Klientowi znalezienie interesującej go Restauracji, a z drugiej strony zwiększyć Restauracjom szansę dotarcia ze swoimi usługami do docelowej grupy odbiorców.

12) DOSTĘP DO DANYCH W PRENO.PL

 1. Administrator Preno.pl, Restauracje oraz Klienci podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Restauracje i Klienci dostarczają na potrzeby korzystania z Preno.pl lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Preno.pl:
  1. Każda osoba przeglądająca Preno.pl: posiada dostęp do danych ogólnodostępnych w Preno.pl podczas jego przeglądania bez potrzeby rejestracji w Serwisie, takich jak: podstawowe dane zamieszczone na Profilu Restauracji (np. imię i nazwisko/nazwa właściciela Restauracji, nazwa lokalu, lokalizacja, adres e-mail, numer telefonu Restauracji); inne dane zawarte w nazwach i opisach poszczególnych Profili (np. zdjęcia, katalogi usług, cenniki, menu Restauracji itp.); dane zamieszczone przez inne osoby pod Profilem Restauracji (np. dodane oceny i opinie o Restauracji, nazwa autora opinii i data jej dodania itp.);
  2. Klient: posiada dostęp do danych ogólnodostępnych w Preno.pl podczas jego przeglądania, takich jak wymienione w pkt. 12.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo – po rejestracji w Serwisie – posiada dostęp do: danych przypisanych do swojego konta w Serwisie, takich jak historia złożonych Rezerwacji lub historia ocen i opinii dodanych o Restauracjach;
  3. Restauracja: posiada dostęp do danych ogólnodostępnych w Preno.pl podczas jego przeglądania, takich jak wymienione w pkt. 12.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo – po rejestracji w Serwisie – posiada dostęp do: danych przypisanych do swojego Konta Restauracji, w szczególności informacje o otrzymanych Rezerwacjach (w tym dane Klienta składającego Rezerwację: imię, nazwisko, numer telefonu i opcjonalny komentarz); historii dokonanych płatności; danych statystycznych dotyczących wyświetleń swojego Profilu Restauracji, ocen i opinii czy też Rezerwacji otrzymanych przez daną Restaurację;
  4. Administrator Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdą Restaurację lub Klienta korzystającego z Preno.pl, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowane Restauracje lub Klienci zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających, a także dane dla nich niedostępne, takie jak: data ostatniego logowania; adres IP urządzenia, z którego dokonano ostatniego logowania; data rejestracji; adres IP użyty do rejestracji; numer ID użytkownika.
 2. Restauracje są obowiązane przetwarzać dane pozyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a także obowiązane są dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, które otrzymują za pomocą Preno.pl i nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż wynikające z zakresu udzielonej im zgody albo dla potrzeb prawidłowej realizacji swoich zobowiązań względem pozostałych Klientów, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W razie otrzymania Rezerwacji od Klienta lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z Klientem Restauracja staje się niezależnym od Administratora Preno.pl administratorem danych osobowych otrzymywanych bezpośrednio od Klientów Serwisu.

13) KONTAKT Z PRENO.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Administratorem Preno.pl jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@preno.pl), za pośrednictwem której Restauracje mogą wymieniać informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz działania jego Usług Elektronicznych. Restauracje mogą kontaktować się z Administratorem także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych podanych na wstępie Regulaminu.

14) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH PRENO.PL

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji Restauracji składanych do Administratora, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych, Opłat Aktywacyjnych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Administratora lub Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Administratora:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora wobec Restauracji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień punktu 17. niniejszego Regulaminu regulujących odpowiedzialność Administratora („Postanowienia dodatkowe”).
  2. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane na podstawie umowy zawartej z Restauracją będącą osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Administratora względem Restauracji w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
 3. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl.
 4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Administratora.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Administrator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
 7. Administrator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

15) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się wyłącznie do Restauracji będącej osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt. 15.6 oraz kosztów określonych w pkt. 15.7 Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Usług Elektronicznych, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy z Administratorem.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie stosuje się wyłączeń wskazanych w punkcie 15.6 wyżej, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta:
  1. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Administrator od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Administratora, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Administratora; (3) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Administrator na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Administratora. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Administratora nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Administratora, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Administratora, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

16) UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w punkcie 15. Regulaminu oraz prawa do złożenia reklamacji, o którym mowa w punkcie 14. Regulaminu, każda Restauracja, która wniosła Opłatę Aktywacyjną i zawarła odpłatną umowę o świadczenie Usług Elektronicznych Preno.pl, może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Umowne prawo odstąpienia przysługuje także w przypadkach, gdy wyłączone jest ustawowe prawo odstąpienia zgodnie z pkt. 15 Regulaminu.
 3. Restauracja może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w okresie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. rozpoczęcia Okresu Aktywacji. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Administratora w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@preno.pl.
 4. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Restauracji o odstąpieniu od umowy, zwrócić Restauracji uiszczoną Opłatę Aktywacyjną. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła Restauracja, chyba że strony ustaliły inaczej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio pkt. 15 Regulaminu dotyczący ustawowego prawa odstąpienia od umowy, szczególnie w zakresie skutków odstąpienia od umowy w odniesieniu do treści i usług cyfrowych.

17) POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Restauracji żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
 2. Odpowiedzialność ustawowa Administratora z tytułu rękojmi lub braku zgodności świadczenia z umową zostaje wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Administratora w stosunku do Restauracji, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia za korzystanie z usług Serwisu Internetowego przez okres ostatniego roku, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Restaurację w stosunku do Administratora, w tym także w przypadku braku zawarcia umowy lub niezwiązanych bezpośrednio z umową. Administrator ponosi odpowiedzialność w stosunku do Restauracji tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Administratora nie będą stanowiły podstawy dla Restauracji do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Restauracją zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 6. Postanowienia niniejszego punktu 17. Regulaminu nie są skierowane i tym samym nie wiążą Restauracji będącej osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że zastosowanie do tej Restauracji postanowień zawartych w niniejszym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.

18) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Administrator dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Administratora (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych. Administrator podejmuje w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Administrator informuje niezwłocznie Restauracje o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Administrator podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Administrator obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Restauracji, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Administratora. Administrator informuje Restauracje o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 5. Administrator nie ponosi wobec Restauracji odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 18. Regulaminu. Niniejszy punkt 18. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Restauracji będącej osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Administratora za nienależyte spełnienie świadczenia.

19) PRAWA AUTORSKIE DO PRENO.PL ORAZ TREŚCI RESTAURACJI

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Restauracja nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Restauracja zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Administratora, wszystkich Restauracji oraz innych podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Restauracja zamieszczająca w Preno.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązana jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Preno.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Administratorowi w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Restaurację w Serwisie Internetowym, Restauracja obowiązana jest współpracować z Administratorem w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby zwolnić Administratora od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Restaurację naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Restaurację w Preno.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują tej Restauracji, udzielona zostaje Administratorowi nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania w zakresie wymienionych pól eksploatacji), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta Restauracji), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich osób korzystających z Preno.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Preno.pl za pośrednictwem kont i profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Preno.pl oraz w mediach społecznościowych Administratora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja, o której mowa w pkt. 19.5 wyżej, obejmuje zezwolenie Restauracji na wykorzystanie zamieszczanych przez nią treści przez Administratora bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, logo, nazwy itp.) Restauracji. Restauracja wyraża również zgodę na dokonywanie przez Administratora opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Restauracją oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 19.5 Regulaminu.

20) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany Cennika; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Restauracji lub Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Restauracji lub Klientów; zmiany danych Administratora – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 20.2 lit. d) i e) Regulaminu. Restauracja ma prawo rozwiązać umowę z Administratorem przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Restaurację, jeżeli została prawidłowo powiadomiona o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązała w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Restauracja może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Restauracja będąca osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Restauracji przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
  5. Administrator może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 20.2 Regulaminu, w przypadku gdy Administrator:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Restauracje lub Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 20.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Administrator.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.); Ustawa o Prawach Konsumenta; Prawo Autorskie; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Preno.pl

Cenimy Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.